Obchodní podmínky

Jan Balda, nakladatelství BUK
se sídlem Příchovice 207, 468 48, identifikační číslo: 120 44 296, telefon: +420 483 399 248, email: buk@nabuk.cz a provozovnou na adrese Velké Hamry 257, 468 45

Živnostenský list č. j. 5309/1992/ŽÚ/Ba vydán Městským úřadem v Tanvaldě dne 18. 11. 1992
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nabuk.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je Jan Balda, nakladatelství BUK se sídlem Příchovice 207, PSČ 468 48 IČ: 120 44 296, živnostenský list č. j. 5309/1992/ŽÚ/Ba vydán Městským úřadem v Tanvaldě dne 18. 11. 1992

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé
    zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Reklamace

Pokud jste obdrželi poškozené nebo nekompletní zboží kontaktujte nás na telefonním čísle 483 399 248 nebo na emailové adrese buk@nabuk.cz, do emailu uveďte číslo a datum objednávky, název zboží a popis zjištěných závad.

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo poštou na adresu prodejce.

Jan Balda, nakladatelství BUK
Velké Hamry 257
468 45

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní. Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zaslání zboží vám budou uhrazeny (složenkou či na účet dle dohody).

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nebo složenkou co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naší kontaktní adresu.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

  • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Občanský zákoník

Záruka vrácení peněz

V případě vaší nespokojenosti s doručeným zbožím můžete zásilku bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jejího převzetí, o tomto úmyslu nás prosím předem informujte. Zboží doručte na vlastní náklady osobně nebo poštou na naši kontaktní adresu. Neposílejte je na dobírku.

Vracíme pouze peníze za zaplacené a nepoškozené zboží, nikoliv za poštovné. Částku uhradíme neprodleně po obdržení vráceného zboží, buď v hotovosti, nebo převodem na účet uvedený nakupujícím.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 8. června 2015